BEZMAKSAS PIEGĀDE VISĀ LATVIJĀ PIRKUMIEM NO EUR 45
Mūsu mērķis ir nodrošināt teicamas kvalitātes preču piedāvājumu un augstu klientu servisu.
 
Jautājumu vai neskaidrību gadijumā, lūdzu sazināties ar R Spots SIA klientu apkalpošanas servisu - tālr. 2 545 543 7 vai info@spotsriga.com
 
PIRKUMA LĪGUMS 
 
Tīmekļa vietnes „www.gentlemansshop.lv”, ''www.spotsriga.com'' un ''www.shave.lv'' (turpmāk tekstā – Veikals) informatīvo saturu un preču un pakalpojumu piedāvājumu nodrošina R Spots SIA, reģistrācijas Nr. 40103565353, (turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS).
 
Veikala preču un pakalpojumu piedāvājums ir spēkā attiecībā pret katru personu, kura piekrīt preču un pakalpojumu pirkuma līguma noteikumiem (turpmāk tekstā - pircējs).
 
Preču un pakalpojumu pirkuma līguma noteikumi ir šādi:
 
LĪGUMA PREIKŠMETS
 
 1. PĀRDEVĒJS pārdod un pircējs pērk, preci/-es un pakalpojumu/-us, kas izvietoti Veikalā, saskaņā ar attiecīgās preces vai pakalpojuma piedāvājumu, papildus apmaksājot arī preces piegādi, (turpmāk tekstā - pasūtījums).
 2. Par preces vai pakalpojuma piedāvājumu uzskatāms katrs Veikalā vizuāli attēlots priekšmets ar uz to tieši un nepārprotami attiecinātu skaidri izteiktu preces vai pakalpojuma nosaukumu, izmēru, daudzumu, pieejamību un cenu.
 
PASŪTĪJUMA MAKSA
 
 3. Pircējs maksa par pasūtījumu pasūtījuma maksu.
 4. Pasūtījuma maksa ietver pircēja izvēlēto/-ās preci/-es vai pakalpojumu/-us un piegādes izdevumus saskaņā ar PĀRDEVĒJS pieprasīto un klienta sniegto informāciju Veikala sadaļā “Grozs” (turpmāk tekstā - pirkuma maksa).
 5. Pasūtījuma maksā ietverti visi izdevumi, kas saistīti ar drošu preces/-ču nosūtīšanu pircējam.
 6. Pasūtījuma maksa tiek norādīta pirms pasūtījuma apstiprināšanas Veikala sadaļā “Grozs” laukā “Preču kopsumma” un tai netiek piemēroti jebkādi citi papildus  maksājumi, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi.
 7. Veikalā cenas ir norādītas euro valūtā ar pievienotās vērtības nodokli (21%).
 
APMAKSAS NOTEIKUMI
 
 8. Pasūtījums uzskatāms par veiktu ar brīdi, kad pircējs ir veicis pilnīgu pirkuma maksas samaksu.
 9. Pasūtījuma maksu pircējs maksā, izvēloties vienu no PĀRDEVĒJS piedāvātiem apmaksas veidiem, ievērojot, ka atsevišķi apmaksas veidi var nebūt pieejami pircējiem ārpus Latvijas Republikas.
 10. Apmaksas veidi ir šādi:
 10.1. izmantojot kredītkarti vai debetkarti;
 10.2. veicot priekšapmaksu uz rēķina pamata;
 10.3. veicot apmaksu preces saņemšanas brīdī.
Maksājums, izmantojot noteiktu apmaksas veidu, tiek apstrādāts saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja noteikumiem. Informāciju par pakalpojuma sniedzēju ir pieejama Veikala sadaļā “Apmaksas noteikumi”.
 
PIEGĀDES NOTEIKUMI
 
 11. Pēc pasūtījuma apmaksas PĀRDEVĒJS organizē preču piegādi pircējam, izņemot, ja pircējs izmanto pakalpojumu “apmaksa saņemot preci” - šajā gadījumā preču piegāde tiek organizēta uzreiz pēc pasūtījuma apstiprināšanas.
 12. Preces piegādi nodrošina VAS “Latvijas Pasts” saskaņā ar VAS “Latvijas Pasts” “Eksprespasts” pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.
 13. Pircējs preces piegādes apmaksu veic saskaņā ar PĀRDEVĒJS cenrādi, kas ir pieejams Veikala sadaļā “Piegādes noteikumi”. Maksa par preču piegādi ir ietverta pasūtījuma maksā.
 14. PĀRDEVĒJS nodrošina preces piegādi saskaņā ar PĀRDEVĒJS noteiktiem piegādes termiņiem, kas ir pieejami Veikala sadaļā “Piegādes noteikumi”.
 15. PĀRDEVĒJS ir tiesības vienpusēji pagarināt piegādes termiņu, ja pircējs nevar vienoties par preces piegādes precīzu laiku ar piegādes pakalpojuma sniedzēju. Jebkurā gadījumā 
 16. PĀRDEVĒJS ir tiesības nokavēt pasūtījuma piegādes termiņu ar ne vairāk kā 72 stundām.
 17. Preces piegādes cenrādis un piegādes termiņi ir noteikti “Piegādes noteikumos”.
 
ATTEIKUMA TIESĪBAS
 
 18. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no preces nosūtīšanas brīža, vienpusēji atteikt pasūtījumu, nemaksājot PĀRDEVĒJS līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.
 19. Pircējs noteiktajā termiņā izmanto atteikuma tiesības, nosūtot PĀRDEVĒJS rakstveida atteikumu pa pastu uz PĀRDEVĒJS juridisko adresi. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā atceļ pasūtījumu un atbrīvo pircēju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksām, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ PĀRDEVĒJS.
 20. Pircēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci PĀRDEVĒJS. PĀRDEVĒJS pienākums ir ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt pircējam to naudas summu, kura samaksāta par preci.
 21. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs neatmaksāt pircējam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr pircējs nav atdevis preci vai atdotā prece ir bojāta (t.sk. iepakojums) vai lietota (izņemot, ja tiek atgriezta prece, kas saņemta bojāta vai ar bojātu iepakojumu). Atgriezto preču stāvoklis tiek vērtēts uz brīdi, kad PĀRDEVĒJS to faktiski saņem.
 22. Pircēja pienākums ir novērtēt preces iepakojuma stāvokli, preces stāvokli un piegādātās preces atbilstību pasūtījumam, saņemot preci. Gadījumā, ja tiek konstatēti iepakojuma vai preces bojājumi vai piegādātā prece neatbilst pasūtītai precei, pircējs iesniedz rakstveida pretenziju pārvadātāja pārstāvim preces nodošanas brīdī.
 23. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Kvalitāte ir sākotnējo preces īpašību (iepakojums, izskats, svars, izmērs u.t.l.) saglabāšana.
 24. Preces atgriešanu PĀRDEVĒJS pircējs veic uz sava rēķina, izņemot, ja tiek atgriezta prece, kas piegādāta bojāta vai kļūdaini piegādāta prece.
 25. Pircēja atteikuma tiesības nav spēkā, ja:
 25.1. prece ir tikusi lietota;
 25.2. preces iepakojums ir bojāts vai iepakojums ir iznīcināts;
 25.3. prece ir bojāta;
 25.4. ir veiktas jebkādas darbības ar preci, kas ir samazinājušas vai varētu samazināt preces vērtību;
 25.5. kosmētikas precē ir konstatēts citu vielu piejaukums.
 26. 25. punkta nosacījumi tiek vērtēti preces saņemšanas brīdī, kad tā preces atgriešanas procedūras ietvaros ir piegādāta PĀRDEVĒJS.
 
SAISTĪBU ATRUNA
 
 27. Pircējam ir tiesības pirms Veikalā pieejamās informācijas vai piedāvājuma izmantošanas izteikt savus šo noteikumu iebildumus vai papildinājumus un izmantot Veikalā pieejamo informāciju un piedāvājumu atbilstoši noteikumiem par ko puses ir atsevišķi savstarpēji vienojušās.
 28. Veikalā esošais informatīvais saturs un piedāvājuma apraksts ir izstrādāts, lai pircējam sniegtu pēc iespējas pilnīgu un precīzu informāciju, tomēr laika periodā no informācijas/apraksta izmaiņu konstatēšanas līdz informācijas/apraksta atjaunošanai Veikalā esošā informācija un piedāvājums var būt neprecīzs. 
 29. Pircēja pienākums ir pārliecināties par Veikala informācijas un piedāvājuma aktualitāti, sazinoties ar PĀRDEVĒJS patstāvīgi pirms pasūtījuma veikšanas vai informācijas izmantošanas. Jebkurā gadījumā PĀRDEVĒJS apņemas ievērot labas komercprakses principus jebkura strīda risināšanas ietvaros.
 30. PĀRDEVĒJS ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji atcelt vai samazināt apjomu jebkuram pasūtījumam, ja PĀRDEVĒJS rodas pamats uzskatīt, ka, izpildot attiecīgo pasūtījumu, tiks pārkāpti šie noteikumi un nosacījumi. Saņemtie maksājumi par attiecīgo pasūtījumu tiek atgriezti pircējam.
 31. Veikala vizuālais noformējums un Veikalā esošais informatīvais saturs gan atsevišķi, gan kopumā ir PĀRDEVĒJS un tā sadarbības partneru intelektuālais īpašums un to izmantošana atsevišķi, kopumā vai pārpublicēšana bez PĀRDEVĒJS īpašas rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.
 32. Veikalā esošās preces nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā. Preču lietošana ir tika ārīga, stingri ievērojot preces lietošanas instrukciju un nepieciešamos drošības pasākumus. Jebkuru šaubu gadījumā par preces drošu lietošanu pircēja pienākums ir konsultēties ar PĀRDEVĒJS, kā arī pirms preces iegādes pircēja pienākums ir konsultēties ar PĀRDEVĒJS par preces drošu lietošanu vai lietošanu kopumā.
 33. Ja PĀRDEVĒJS pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas konstatē, ka faktiskā preces cena vai preces specifikācija atšķiras no pasūtījuma vai arī prece nav pieejama, PĀRDEVĒJS patur tiesības vienpusēji atcelt pasūtījumu un atmaksāt pircēja samaksāto naudu. Šajā gadījumā PĀRDEVĒJS nenes nekādu atbildību par zaudējumu atlīdzību. Par pasūtījuma atcelšanu PĀRDEVĒJS sazinās ar pircēju.
 34. PĀRDEVĒJS neatbild par pircējam nodarītiem zaudējumiem, kas radušies VEIKALA lietošanas laikā savienojuma pārtraukumu vai sistēmas kļūdu rezultātā, kā arī piekļuves pārtraukumu Veikalam rezultātā. 
 35. PĀRDEVĒJS nav vainojams par saistību izpildījuma nokavējuma, kas radies nepārvaramas varas ietekmes rezultātā – nepārvarama vara ir šķērslis, kas nepakļaujas PĀRDEVĒJS kontrolei, un, ko nevarēja saprātīgi paredzēt līguma.
 36. PĀRDEVĒJS nav atbildīgs par saturu lapās uz kurām ved saites no VEIKALA vai kuras varētu apmeklēt pircēji pēc iepazīšanās ar VEIKALA  saturu.
 37. Visi strīdi, kas izriet no šā līguma,  tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 
PRIVĀTUMS
 
 38. PĀRDEVĒJS nodrošina tās rīcībā esošo fizisko personu datu aizsardzību un personas datu apstrāde ir iespējama vienīgi ar pircēja piekrišanu un pircēja noteikto mērķu ietvaros. PĀRDEVĒJS kategoriski atturas no fizisko personu datu nodošanu trešajām personām, ja vien šāds pienākums nav noteikts ar likumu.
 39. PĀRDEVĒJS aizsargā fizisko personu privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
 40. PĀRDEVĒJS veic fizisko personu datu apstrādi pasūtījuma izpildes ietvaros un pēcpārdošanas servisa nodrošināšanai. Pasūtījuma izpildei un pēcpārdošanas servisa nodrošināšanai Klients sniedz šādu informāciju: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. PĀRDEVĒJS nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.
 41. PĀRDEVĒJS nenodod trešajām personām klientu datus. PĀRDEVĒJS ir pienākums izpaust personas datus, kad to nosaka likums
 42. PĀRDEVĒJS veic visus saprātīgos pasākumus personas datu aizsardzībai, lai aizsargātu tos pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu.
 43. Izmantojot Veikalā pieejamo informāciju un piedāvājumu, pircējs piekrīt savu personas datu apstrādei cik tālu tas nepieciešams pircēja pasūtījuma pilnīgai izpildei.